Kým vznik spoločnosti si vyžadujú určitú prípravu potrebných písomností, dodržanie určitých legislatívnych predpisov, ktoré nie je možné obísť, v prípade likvidácie spoločnosti je celý proces ešte náročnejší a zdĺhavejší. Pozostáva z jednotlivých krokov, ktoré vedú k samotnému výmazu spoločnosti z obchodného registra. Nehovoriac o tom, že spoločnosť, ktorá má byť takto zrušená, potrebuje mať vysporiadané účtovníctvo, dane, byť bez pohľadávok, záväzkov, bez majetku, aby mohlo právoplatne dôjsť k ukončeniu jej podnikateľských aktivít, k jej zrušeniu. Likvidácia si vyžaduje likvidátora, jeho stanovenie, ktorý plní určité jemu prislúchajúce funkcie. Likvidácia sro si vyžaduje vyplnenie formulárov, zhotovenie dôležitých písomností, bez ktorých by ju nebolo vôbec možné uskutočniť, podpisy účastníkov. Potrebná je komunikácia s úradmi, či už osobne alebo online.

ukončenie podnikateľskej činnosti

Na trhu už pôsobíme niekoľko rokov, aby sme mohli s istotou a s dôverou v poskytované služby tvrdiť, že celý proces vyriešime za vás, dotiahneme do úspešného, vami požadovaného konca. Vstup spoločnosti do likvidácie musí byť písomne potvrdený a podpísaný predsedom valného zhromaždenia a zároveň úradne overený. Následne prebieha likvidácia spoločnosti, ktorá pozostáva z jednotlivých úkonov, ako je spomínané vypracovanie písomných správ a príloh, ktoré je nevyhnutné odovzdať spoločne s návrhom na výmaz spoločnosti z obchodného registra.

uznesenie valného zhromaždenia

Spoločnosť je zrušená v deň, keď o tejto skutočnosti prijme uznesenie valné zhromaždenie. Počas likvidácie má významnú úlohu likvidátor, ktorý vykonáva kroky vedúce k likvidácii spoločnosti. Informuje všetkých veriteľov o súčasnom stave spoločnosti, ktorá sa označuje ako spoločnosť v likvidácii. Likvidátorom môže byť konateľ spoločnosti, ktorý postupuje pod odborným vedením, keďže likvidácia spoločnosti si vyžaduje dostatok znalostí z oblastí práva, účtovníctva, daní. Firmy, ktoré sa na tento typ činnosti špecializujú a poskytujú odbornú pomoc, sú v tomto smere viac ako nevyhnutné. Hlavne, keď sa likvidátor chce vyhnúť problémom, nejasnostiam a riziku, ktoré by vyplynulo z nedodržania právnych postupov a tým by bol likvidátor povinný uhradiť vzniknutú škodu veriteľom na základe podania ich návrhu.